Integritetsfilosofi

Det grundlæggende fundament for vores væren, virken og, det vi vil kendes på, er det at have blik for virkelighedens mangfoldighed. Med åbne øjne og arme vil vi gå ind til ethvert møde med ambition om at agere så fagligt præcist og menneskeligt inspirerende, at det skaber udvikling. Vi vil skabe bevægelse. 

unisans er en organisk virksomhed, hvor vi handler, reflekterer og lærer i en stadig proces. Vi definerer os som en organisk virksomhed. Vor filosofi er, at vi ved at udvise rummelighed, mangfoldighed, og medindflydelse vil kunne være med til at skabe vækst og integritet hos os selv, i samfundet, på arbejdspladsen, erhvervslivet og i livet som helhed.

Udlevelse af integritet er, at bruge evnen til, at handle selvstændigt i overensstemmelse med værdinormer gennem integration af viden, visdom og næstekærlighed. Vi tilstræber, at enhver interaktion bærer præg af samarbejde gennem tillid.

Tillid bygger på respekt. Respekt bygger på bevidsthed om, at ethvert menneske besidder styrker og begrænsninger. Vor egen organisation har til mål at være en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed, frie tanker og individuelle personligheder. Vores job er at facilitere andre til det samme.


Idé

En lærende organisation er altid i bevægelse. unisans er en lærende organisation. Det betyder, at vi er meget bevidste om ikke at tage noget for givet. Der findes ingen endegyldige sandheder og ingen rigtige måder at gøre tingene på. Vi bruger hele tiden den interne dialog til at vurdere og reflektere over værdien i vores koncepter og ydelser. For kun når vi stiller spørgsmål til vores fremgangsmåde og metoder, kan vi være en lærende organisation, der er i udvikling:

 • Vi tilstræber, at alle vore ydelser vil være forankret i menneskelig vækst, og det betyder, at vi vil møde ethvert menneske, team og organisation med respekt og værdighed.

Vor grundlæggende holdning er, internt som eksternt, at mennesker i vækst skaber et samfund, organisationer og teams i vækst. Idéen og grundlaget for vores arbejde er at sætte fokus på indre og ydre barrierer, der forhindrer
vækst og gennem bevidsthed herpå at få skabt indsigt således, at vækst bliver muligt.

 • Vores ide er endvidere at kunne tilføre enhver person og enhed, som vi er i berøring med, værktøjer til kontinuerligt og selvstændigt at fortsætte den udvikling eller vækst, som vi har været medvirkende til at skabe.
 • Vi gør en forskel, fordi vi ønsker det, vil og kan det.
 • Vi udlever næstekærlighed.

Walk your talk

Vores mission er at bearbejde kulturer. Vores egen virksomhedskultur skaber udgangspunktet. Derfor tilstræbes det, at enhver handler i overensstemmelse med personlig integritet i samarbejdet og opretholder en positiv kultur og ånd gennem følgende rammer:

 • Anerkende, respektere og handle i overensstemmelse med virksomhedens filosofi og værdier
 • Sætte det enkelte menneske i centrum og møde mennesket, hvor det er
 • Arbejde med helhedsforståelse for både de konkrete såvel som de mere abstrakte aspekter af virksomhedens koncept
 • Udleve accept af fortid, respekt for fremtid, leve og handle i nuet
 • Respektere såvel privatpersonen som jobpersonen
 • Udleve den positive jantelov
 • Agere bevidst i forhold til menneskets forskelligheder i behov og værdinormer, hvorfor virksomhedens produkter tilpasses og målrettes til markedernes udbud og efterspørgsel
 • Udleve troværdighed i enhver henseende
 • Løbende give og modtage sparring i et respektfyldt samarbejde
 • Løbende deltage i forskellige former for intern og ekstern kompetenceudvikling teammøder og fællesmøder
 • Hente inspiration til krop, sind og sjæl
 • Arbejde i overensstemmelse med såvel arbejdsmarkedslove, psykologiskemekanismer og universelle love
 • Opleve hver enkelt i vores organisation som unik, speciel og noget særligt
 • Respektere den enkelte såvel i den faglige som den personlige udvikling

keyboard_arrow_up